roelandsolcer

 Roeland Solcer 1953 Nationaliteit: NL

Dutch: (English text below)

Homeopaat, natuurgeneeskundig therapeut, spiritueel psychotherapeut en sjamaan.

Specialisatie:  integrale en holistische coaching & healing, met behulp van Klank ( stem trom en klankschalen ), Licht (via aurabehandeling energetische behandeling en massage)  counseling (spirituele psychotherapie) en natuurgeneeskunde (homeopathie, voeding, kruiden, bloesemremedies)

Na de middelbare school, bestudeerde hij fotografie en kunst, raakte betrokken bij het Lectorium Rosicrucianum, Antroposofie en alternatieve geneeskunde. In zijn twintiger jaren studeerde hij klassieke homeopathie, natuurgeneeskunde en veel gerelateerde onderwerpen en begon een praktijk als klassiek homeopaat. Tijdens de eerste tien jaar van zijn praktijk, kwalificeerde hij zich als spiritueel psychotherapeut, opgeleid bij 'White Lodge College for Spiritual Psychotherapy' in Engeland. Hij was lid van 2 beroepsverenigingen, de NWP en de VNT.


Toen hij 33 was, werd hij herkend, 'getraind en geïnitieerd door Joska Soos als Groot  Sjamaan, na 3 jaar training.  Roeland was betrokken bij de opzet en start van vele projecten, zoals het vegetarisch eethuis 'De Kloostertuin',  De ARK, Lichtcentrum voor de Nieuwe Tijd en het InMarkt project te Zutphen.

Sinds 1975 ontwikkelde hij zijn eigen school, de Academie Raphaël en in
1997 begon hij te publiceren en te werken op het internet. Vanaf 2005 werkt hij als healing coach, schrijver en projectontwikkelaar.

Stichting de ARK is in de vorige eeuw opgericht als rechtspersoon van de Academie Raphaël Kerngroep en organiseerde een school voor complementaire geneeskunde, een trainingscentrum voor therapeuten en coaches, alsmede cursussen ter bevordering van psychologische en spirituele ontwikkeling onder de naam "De ARK LICHTCENTRUM VOOR DE NIEUWE TIJD¨.

Aan het begin van de 21e eeuw werden verschillende internet projecten gerealiseerd.  Tussen 2015 en 2020  organiseerde de 'Raphael Academy' internationale conferenties voor studenten van de ten Hemel gevaren Meesters van de Grote Witte Broederschap.

Sinds 2017 kwam hij vanwege zijn geo-politieke interesse als oprichter van de "Partij voor de Liefde",  in aanraking met de "Q Movement" en kwam het accent te liggen op het bewust maken van de bevolking van de alom aanwezige corruptie en leugens in de media, in kerk en staat, in onderwijs, gezondheidszorg en wetenschap en tevens op het aanreiken van de oplossing door uitgebreid in te gaan op de nodige hervormingen van o.a. ons financiële stelsel en nog belangrijker, een terugkeer van de mensheid naar haar oorsprong of Bron, namelijk GOD, door het bewandelen van het Pad van Onvoorwaardelijke of Goddelijke Liefde.

 

Stichting de ARK werkt zonder winst oogmerk en is grotendeels afhankelijk van donaties, subsidies en good will.

 English:

Short  curriculum vitae:

After high school, he studied photography and art, became involved in the mysteryschool of the 'Lectorium Rosicrucianum', Anthroposophy and alternative medicine. In his twenties, he studied homeopathy, naturopathy and many related topics and began working as a classical homeopathic practitioner. During the first ten years of his practice, he qualified as a spiritual psychotherapist, trained at White Lodge, College for Spiritual Psychotherapy in England and the Netherlands.

When he was 33 years old, he was, trained and initiated by Joska Soos as Grand Shaman, after 3 years of training. Roeland was involved in the design and launch of several projects, including the vegetarian restaurant  "De Kloostertuin" (The Monastery Garden),  The ARK, Light Center for the New  Age and the InMarkt manifestation in Zutphen, in The Netherlands.

From 1975 on, he developed his own school, the Raphael Academy for Healing Arts. In 1997 he began to publish and work on the Internet. Since 2005, he works as a healing coach, author and project developer.


The ARK Foundation was established in the last century as a legal entity of the Core Group of the Raphael Academy a school and training centre for complementary medicine, therapists and coaches, and courses to promote psychological and spiritual development.

At the beginning of the 21st century, several Internet projects were realized.  Between 2015 and 2020 the Raphael Academy organized International Conferences for the students of the Ascended Masters of  'The Great White Brotherhood'.  

Since 2017, because of his geo-political interest as founder of the "Party for Love Governance" ( 2006), he came into contact with the "Q Movement" and the emphasis was on making the population aware of the omnipresent corruption and lies in the media, in church and state, in education, health care and science and also on providing the solution by extensively discussing the necessary reforms of our financial system and more importantly, a return of humanity to its origin or Source, namely GOD, by walking the Path of Unconditional or Divine Love.

The ARK Foundation operates without profit and is dependent on donations, grants and good will. 

 

Follow "Partij voor de Liefde" or "The Party for Love Governance" on Telegram:  Partij voor de Liefde - Party for Love Governance – Telegram

Brighteon.social: https://brighteon.social/@roelandsolcer

on gab: https://gab.com/RoelandSolcer

on MEWE: https://mewe.com/i/roelandsolcer1

My new personal Facebook account since August 28 2021: https://www.facebook.com/roelandsolcer.tk

New Facebook account of The Party for Love Governance  since August 28 2021: https://www.facebook.com/partijvoordeliefde/

 

About our previous Facebook account:  Since the 19th of January 2021 Fakebook suspended all our pages, click this link to read more (days before the fake inauguration of Biden as President of the US)

Personal Facebook account: https://www.facebook.com/roelandsolcer       (disabled by FB on the 17th of Januari 2021)

Movement of Love:  https://www.facebook.com/groups/630931610313284/      (disabled by FB on the 17th of Januari 2021)

Splendor Solis: https://www.facebook.com/ark.splendorsolis/       (disabled by FB on the 17th of Januari 2021)

Party for Love Governance / Partij voor de Liefde: https://www.facebook.com/partijvoordeliefde/     (disabled by FB on the 17th of Januari 2021)

 

 

Aanvullende gegevens